Obavijest korisnicima

Ivakop će u prosincu uz račune za studeni svojim korisnicima dostaviti na kućne adrese "Raspored odvoza otpada za razdoblje siječanj - ožujak, 2019." i "Obavijest o prikupljanju otpada".

Počela podjela kompostera u prostorijama Ivakopa

Obavještavamo naše korisnike da smo s jučerašnjim danom počeli s besplatnom podjelom kompostera u sklopu naše kampanje „Kompostiranje...

Izvršena primopredaja novog specijalnog komunalnog vozila

U četvrtak je u poslovnom krugu Ivakopa izvršena primopredaja novog specijalnog komunalnog vozila s nadogradnjom za sakupljanje otpada...

Odvoz glomaznog otpada na području Općine Križ

Odvoz glomaznog otpada koji je trebao započeti na području Općine Križ sa 30.10.2018. prolongira se na neko vrijeme, odnosno dok se ne završi s odvozom na području...

 1. Predmet prodaje je:
  teretno vozilo za sakupljanje otpada marke Bonetti FX 100/50 4×4 C-242975, sa nadogradnjom Atrik tip MS 35 zapremnine 5 m³ (mali smećar), godina proizvodnje 2009., registriran do 29.05.2019. godine, u voznom stanju, broj šasije: ZA9F1094511A90041, reg. oznake: ZG 8952 ER,
  početna cijena: 150.000,00 kn,
 2. Pravo sudjelovanja po ovom oglasu imaju sve pravne i fizičke osobe.
  Osnovno sredstvo iz točke 1. prodaje se po načelu “viđeno-kupljeno” čime su isključene sve naknadne reklamacije i prigovori.
  Porez i ostale troškove u svezi s prodajom i prijenosom plaća kupac.
 3. Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici na adresu Ivakop d.o.o., Savska 50, 10310 Ivanić-Grad, s naznakom “Ponuda za kupnju vozila”.
  Ponuda mora sadržavati:
  ime i prezime-naziv, adresu, OIB i kontakt telefon ponuditelja,
  ponuđenu cijenu vozila u kn koje ne može biti manje od početne cijene,
  uvjete i način plaćanja.
 4. Rok za podnošenje ponuda je 21.12.2018. godine do 15:00 sati. Nepravovremene ponude (ponude koje do naznačenog roka za podnošenje ponuda nisu zaprimljene na urudžbeni zapisnik prodavatelja) neće se razmatrati.
 5. Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom. U slučaju da dvije ili više ponuda sadržavaju isti iznos ponuđene cijene, prednost za sklapanje ugovora imati će ona ponuda koja je ranije zaprimljena u Ivakop d.o.o., Savska 50, 10310 Ivanić-Grad
 6. Ponuda se neće javno otvarati.
  O rezultatima provedenog oglasa, svi sudionici biti će obaviješteni u roku od 15 (petnaest) dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja. Ukoliko odabrani ponuditelj odustane od sklapanja ugovora, sklapanje ugovora biti će ponuđeno slijedećem najpovoljnijem ponuditelju, bez raspisivanja novog oglasa.
 7. Zainteresirani ponuditelji mogu razgledati vozilo koje je predmet prodaje, uz prethodnu najavu na e-mail Društva ivakop@ivakop.hr
 8. Ivakop d.o.o. pridržava pravo poništenja ovog oglasa, te nije obavezan prihvatiti nijednu ponudu, bez posebnog obrazloženja ponuditeljima.

Temeljem Odluke Skupštine Društva o odobrenju prodaje nekretnine Društva broj 194/2018. od 20.03.2018. IVAKOP d.o.o. za komunalne djelatnosti, Savska 50, Ivanić-Grad ponovno objavljuje

NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju nekretnine

Predmet prodaje je:
k.č.br. 2411, z.k.ul. 2691, k.o. 312347, Ivanić-Grad, kuća i dvor, površine 602 m², na lokaciji Savska 52 u Ivanić-Gradu, vlasnički dio 1/1 Ivakop d.o.o., prema namjeni prostora predmetna čestica se nalazi unutar granica građevinskog područja mješovite namjene (oznaka M1-pretežito stambena) – izgrađeni dio naselja, koja se u naravi sastoji od dvije zgrade jedna bruto građevinske površine 89,50 m² po energetskom certifikatu zgrade razvrstana u energetski razred G-F, druga bruto građevinske površine 280,09 m² po energetskom certifikatu zgrade razvrstana u energetski razred F-D i pripadajućeg zemljišta.

Početna cijena za nekretninu koja je predmet prodaje određuje se u iznosu od 380.000,00 kn.

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 01. listopad 2018. godine do 15:00 sati. Do tog roka, bez obzira na način dostave, ponude moraju biti zaprimljene i evidentirane putem urudžbenog zapisnika prodavatelja. Zakašnjele i nepotpune ponude te ponude bez traženih priloga neće se razmatrati.

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Ivakop d.o.o., Savska 50, 10310 Ivanić-Grad, ili preporučenom pošiljkom na adresu:
IVAKOP d.o.o., Savska 50, 10310 Ivanić-Grad
Ponude se predaju u zatvorenoj i zapečaćenoj omotnici s naznakom: “NE OTVARATI – PONUDA PO NATJEČAJU ZA PRODAJU NEKRETNINE”.
Zainteresirani ponuditelji mogu razgledati nekretnine uz prethodni dogovor na telefon 01/2888-938.

U 2017. GODINI

Realizirani projekti

Projekti 2017

Sakupljene količine otpada

ivakop_final_graphic

U 2016. GODINI

Realizirani projekti

Projekti_Ivakop_2016

Sakupljene količine otpada

Sakupljene_kolicine_otpada_infografika
ISO 9001
ISO 14001
Grad Ivanić-Grad
Općina Kloštar Ivanić
Općina Križ
Eko Cropak