Akcija odvoza glomaznog otpada za korisnike s područja grada Ivanić-Grada kreće u travnju

Ivakop i ove godine organizira besplatan odvoz glomaznog otpada s obračunskog mjesta...

Čestit Božić i sretna Nova godina!

Obavještavamo cijenjene korisnike usluge odvoza i deponiranja otpada da će na Badnjak (24.12.) i na Staru godinu (31.12.) Reciklažno dvorište u Kloštar Ivaniću raditi od...

Prikupljanje božićnih drvaca

Kao i svake godine tako ćemo i početkom ove 2019. za Vas organizirali akciju prikupljanja i odvoza božićnih drvaca te se stoga mole korisnici da svoja božićna drvca odlože pokraj...

Obavijest korisnicima

Ivakop će u prosincu uz račune za studeni svojim korisnicima dostaviti na kućne adrese "Raspored odvoza otpada za razdoblje siječanj - ožujak, 2019." i "Obavijest o prikupljanju otpada".

Temeljem Odluke Skupštine Društva o odobrenju prodaje nekretnine Društva broj 204/2019. od 17.01.2019. IVAKOP d.o.o. za komunalne djelatnosti, Savska 50, Ivanić-Grad objavljuje

N A T J E Č A J
za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju nekretnine

 1. Predmet prodaje je:
  k.č.br. 2411, z.k.ul. 2691, k.o. 312347, Ivanić-Grad, kuća i dvor, površine 602 m², na lokaciji Savska 52 u Ivanić-Gradu, vlasnički dio 1/1 Ivakop d.o.o., prema namjeni prostora predmetna čestica se nalazi unutar granica građevinskog područja mješovite namjene (oznaka M1-pretežito stambena) – izgrađeni dio naselja, koja se u naravi sastoji od dvije zgrade jedna bruto građevinske površine 89,50 m² po energetskom certifikatu zgrade razvrstana u energetski razred G-F, druga bruto građevinske površine 280,09 m² po energetskom certifikatu zgrade razvrstana u energetski razred F-D i pripadajućeg zemljišta.
 2. Početna cijena za nekretninu koja je predmet prodaje određuje se u iznosu od 380.000,00 kn.
  U početnoj cijeni sadržana je tržišna vrijednost nekretnine prema elaboratu o procijenjenoj vrijednosti nekretnina koje je izradio ovlašteni stalni sudski vještak za graditeljstvo.
 3. Kupac čija ponuda bude prihvaćena kupuje nekretninu po načelu viđeno-kupljeno i nema pravo na naknadne prigovore.
  Prednost pri odabiru ponude imati će ponuditelj koji uz ispunjenje uvjeta iz ovog Natječaja ponudi najvišu cijenu koja ne može biti niža od utvrđene početne cijene iz točke 2. ovog Natječaja. Ivakop d.o.o. pridržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu te nije dužan ponuditeljima obrazložiti svoju odluku o neprihvaćanju ponuda. U slučaju kupoprodaje porez i sve ostale troškove vezane uz kupoprodaju i prijenos nekretnine snosi kupac.
 4. Ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija dužan je u roku od 8 dana računajući od dana prijema obavijesti da je odabran kao najpovoljniji ponuditelj sklopiti ugovor o kupoprodaji s rokom plaćanja pune kupoprodajne cijene u roku od 15 dana računajući od dana sklapanja ugovora. Ukoliko najpovoljniji odabrani ponuditelj ne sklopi ugovor u zadanom roku po ovom Natječaju gubi status najpovoljnijeg ponuditelja i pravo na sklapanje ugovora, a ako ne izvrši isplatu pune kupoprodajne cijene u roku od 15 dana računajući od dana sklapanja ugovora takav ugovor smatrati će se ništavnim, sve bez ikakvih štetnih posljedica za Ivakop d.o.o.. Kupac stupa u posjed nekretnine prvi idući dan po uplati pune kupoprodajne cijene na račun prodavatelja.
 5. Pravo sudjelovanja po ovom natječaju imaju pravne osobe koje imaju registrirano sjedište na području Republike Hrvatske i fizičke osobe državljani Republike Hrvatske. Strana pravne i fizičke osobe mogu sudjelovati po natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.
 6. Ponuditelji u ponudi moraju obavezno navesti:
  ime, prezime, OIB te adresu za fizičke osobe,
  naziv, OIB, te adresu sjedišta za prave osobe,
  iznos ponuđene cijene.
  Uz ponudu treba priložiti:
  presliku Izvoda iz sudskog ili obrtnog registra ne stariji od šest mjeseci (pravne osobe, obrtnici),
  BON 1 i BON 2 ne stariji od 3 mjeseca od dana zaprimanja ponude (pravne osobe),
  potvrdu nadležne Porezne uprave o podmirenju obveza javnih davanja ponuditelja (Potvrda o stanju duga ili nepostojanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi P.U.) ne stariju od 30 dana od dana zaprimanja ponude (pravne osobe, obrtnici, fizičke osobe),
  potvrdu nadležne Porezne uprave o visini dohotka za prethodnu godinu (obrtnici),
  preslik domovnice ili osobne iskaznice (za fizičke osobe),
  dokaz o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta za stjecanje prava vlasništva (za strane osobe).
 7. Rok za podnošenje pisanih ponuda je 30 dana računajući od dana objave ovog Natječaja na mrežnim stranicama Grada Ivanić-Grada, Općine Križ i Općine Kloštar Ivanić. Do tog roka, bez obzira na način dostave, ponude moraju biti zaprimljene i evidentirane putem urudžbenog zapisnika prodavatelja. Zakašnjele i nepotpune ponude te ponude bez traženih priloga neće se razmatrati. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Ivakop d.o.o., Savska 50, 10310 Ivanić-Grad, ili preporučenom pošiljkom na adresu: IVAKOP d.o.o., Savska 50, 10310 Ivanić-Grad Ponude se predaju u zatvorenoj i zapečaćenoj omotnici s naznakom: „NE OTVARATI – PONUDA PO NATJEČAJU ZA PRODAJU NEKRETNINE“.
 8. Zainteresirani ponuditelji mogu razgledati nekretnine uz prethodni dogovor na telefon 01/2888-938.
 9. Svi ponuditelji biti će pisano izvješćeni o ishodu natječaja u roku od 30 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja, ili donošenja odluke o ne prihvaćanju niti jedne ponude.
 1. Predmet prodaje je:
  teretno vozilo za sakupljanje otpada marke Bonetti FX 100/50 4×4 C-242975, sa nadogradnjom Atrik tip MS 35 zapremnine 5 m³ (mali smećar), godina proizvodnje 2009., registriran do 29.05.2019. godine, u voznom stanju, broj šasije: ZA9F1094511A90041, reg. oznake: ZG 8952 ER,
  početna cijena: 150.000,00 kn,
 2. Pravo sudjelovanja po ovom oglasu imaju sve pravne i fizičke osobe.
  Osnovno sredstvo iz točke 1. prodaje se po načelu “viđeno-kupljeno” čime su isključene sve naknadne reklamacije i prigovori.
  Porez i ostale troškove u svezi s prodajom i prijenosom plaća kupac.
 3. Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici na adresu Ivakop d.o.o., Savska 50, 10310 Ivanić-Grad, s naznakom “Ponuda za kupnju vozila”.
  Ponuda mora sadržavati:
  ime i prezime-naziv, adresu, OIB i kontakt telefon ponuditelja,
  ponuđenu cijenu vozila u kn koje ne može biti manje od početne cijene,
  uvjete i način plaćanja.
 4. Rok za podnošenje ponuda je 21.12.2018. godine do 15:00 sati. Nepravovremene ponude (ponude koje do naznačenog roka za podnošenje ponuda nisu zaprimljene na urudžbeni zapisnik prodavatelja) neće se razmatrati.
 5. Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom. U slučaju da dvije ili više ponuda sadržavaju isti iznos ponuđene cijene, prednost za sklapanje ugovora imati će ona ponuda koja je ranije zaprimljena u Ivakop d.o.o., Savska 50, 10310 Ivanić-Grad
 6. Ponuda se neće javno otvarati.
  O rezultatima provedenog oglasa, svi sudionici biti će obaviješteni u roku od 15 (petnaest) dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja. Ukoliko odabrani ponuditelj odustane od sklapanja ugovora, sklapanje ugovora biti će ponuđeno slijedećem najpovoljnijem ponuditelju, bez raspisivanja novog oglasa.
 7. Zainteresirani ponuditelji mogu razgledati vozilo koje je predmet prodaje, uz prethodnu najavu na e-mail Društva ivakop@ivakop.hr
 8. Ivakop d.o.o. pridržava pravo poništenja ovog oglasa, te nije obavezan prihvatiti nijednu ponudu, bez posebnog obrazloženja ponuditeljima.

U 2017. GODINI

Realizirani projekti

Projekti 2017

Sakupljene količine otpada

ivakop_final_graphic

U 2016. GODINI

Realizirani projekti

Projekti_Ivakop_2016

Sakupljene količine otpada

Sakupljene_kolicine_otpada_infografika
ISO 9001
ISO 14001
Grad Ivanić-Grad
Općina Kloštar Ivanić
Općina Križ
Eko Cropak