Rješenje o okolišnoj dozvoli odlagališta Tarno

Sav sakupljeni komunalni otpad  kao i ostali sakupljeni neopasni otpad sa područja grada Ivanić-Grada, općine Križ i općine Kloštar Ivanić odvozi  se na odlagalište neopasnog otpada Tarno gdje se otpad uz prethodnu kontrolu zbrinjava odnosno konačno odlaže.

Odlagalište neopasnog otpada Tarno se nalazi oko 4,5 km sjeverozapadno od centra Ivanić-Grada i oko 500 m od najbližih kuća u naselju Tarno. Do odlagališta se dolazi lokalnom cestom L31172 Jalševec Breški – Opatinec – Lepšić – Tarno, te asfaltiranim odvojkom iz naselja Tarno, duljine oko 400 m.

Odlagalište ima ukupnu površinu od oko 48 500 m² te se za odlaganje otpada iz Grada Ivanić-Grada te Općina Kloštar Ivanić i Križ koristi od 1990. godine kada je započela fazna izgradnja odlagališta neopasnog otpada na današnjoj lokaciji.

Danas je odlagalište neopasnog otpada Tarno, odlagalište koje je uređeno sukladno zakonskoj regulativi Republike Hrvatske i s izgrađenim slijedećim sustavima:

 • nepropusnim temeljnim brtvenim sustavom, s koeficijentom nepropusnosti većim od
  10-9 m/s, na koji se fazno odlaže otpad
 • nepropusnim sustavom za skupljanje procjednih voda iz tijela odloženog otpada,
 • prekrivnim brtvenim sustavom, na dijelu odlagališta gdje je visina odloženog otpada
  sukladna projektiranoj visini i gdje se više ne odlaže otpad (Plohe 1, 2, 3, 4),
 • sustavom za prihvat i odvodnju oborinskih voda,
 • sustavom za sakupljanje i obradu odlagališnog plina prije njegovog puštanja u atmosferu
 • infrastrukturnim sustavima (vodoopskrba, električna energija, odvodnja, telekomunikacije,
  prometne i manipulativne površine),
 • sustavom protupožarne zaštite uključivo hidrantsku mrežu,
 • sustavom videonadzora
 • elektronskom kolnom vagom
 • sustavom hortikulturnog uređenja
 • opažačkim bušotinama (piezometrima) te uspostavljenim sustavom monitoringa kakvoće
  podzemnih i procjednih voda, zraka i odlagališnih plinova
 • ostalim objektima (plato za pranje kotača vozila, ograda, objekti za zaposlene, itd).

Otpad se razastire i zbija buldozerom a konačna se zbijenost postiže kompaktorom.

Odlagalište je otvoreno:
ponedjeljak – petak 7:00 – 18:00 sati
subota  7:00 – 15:00 sati

Količine i sastav otpada koji se Odlaže na odlagalište otpada Tarno

Količine sakupljenog otpada sa područja Grada Ivanić-Grada, Općine Križ i Općine Kloštar Ivanić mogu se sa velikom pouzdanošću pratiti od kraja 2007. godine, odnosno od kada se sav sakupljeni otpad evidentira na vagi ugrađenoj na odlagalištu neopasnog otpada Tarno.

Količine odloženog komunalnog otpada na odlagalište neopasnog otpada Tarno u razdoblju od 2008. do 2012. godine

Kada se količine miješanog komunalnog otpada, proizvedenog i dopremljenog na odlagalište u 2012. godini (5 614,54 t) podijele s brojem stanovnika na području prostorne cjeline (27 587 stanovnika), dobije se prosječna količina miješanog komunalnog otpada po stanovniku, koja za 2012. godinu iznosi 203,5 kg/stanovniku/godišnje, odnosno, prema broju kućanstava (9 308 kućanstava) iznosi 603,2 kg/kućanstvu/godišnje.

Sastav miješanog komunalnog otpada za prostornu cjelinu Grada Ivanić-Grada, Općine Križ i Općine Kloštar Ivanić može se pretpostaviti na temelju podataka iz Plana gospodarenja otpadom Zagrebačke županije.


Sastav komunalnog otpada na području Zagrebačke županije

Komponenta komunalnog otpadaUdio
Kuhinjski i ostali biootpad43,10%
Papir i karton 19,60%
Koža i kosti3,00%
Drvo1,30%
Tekstil7,80%
Staklo 6,60%
Metali4,10%
Inertni otpad1,50%
Plastika 11,60%
Guma 0,90%
Ostalo0,50%

Svaka sastavnica komunalnog otpada predstavlja potencijal za odvojeno skupljanje na izvoru nastanka.
U cilju uspostave održivog i nadziranog sustava gospodarenja otpadom na našem području,  odvojeno sakupljamo neke od najzastupljenijih sastavnica komunalnog otpada: papir i karton, metale (metalnu ambalažu) te plastiku, koji zajedno čine preko 35% komunalnog otpada.

Zahvaljujući odvojenom skupljanju od građana te korisne vrste otpada više ne završavaju na odlagalištu nego se predaju ovlaštenim sakupljačima radi daljnje oporabe i reciklaže.

Skip to content