RAČUNI I PLAĆANJA:

1. Gdje možemo platiti račune za javnu uslugu odvoza miješanog komunalnog otpada, bez naknade?

Račun za uslugu odvoza otpada je bez naknade moguće platiti isključivo u poslovnici FINA-e.

2. Nismo zaprimili račun za određeni mjesec, na koji način možemo doći do prijepisa računa ?

Prijepis računa za uslugu odvoza komunalnog otpada moguće je zatražiti pozivom na broj telefona komunalnog društva Ivakop d.o.o. (01/2888 936), putem elektronske pošte na ivakop@ivakop.hr, ili osobno u naplatnom odjelu komunalnog društva Ivakop d.o.o., na adresi Savska 50, Ivanić-Grad

KORIŠTENJE USLUGE ODVOZA I ZBRINJAVANJA OTPADA:

1. Na koji se način moguće uključiti u sustav organiziranog odvoza otpada?

Fizičke osobe:

Fizičke osobe mogu postati korisnici usluge organiziranog odvoza otpada prijavom i ispunjavanjem odgovarajućeg obrasca u naplatnoj službi komunalnog društva Ivakop d.o.o., na adresi Savska 50, Ivanić-Grad, od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15 sati. Sa sobom treba ponijeti osobnu iskaznicu budućeg korisnika usluge.
Nakon prijave korisniku će bez dodatne naknade biti dodijeljena odgovarajuća posuda za komunalni otpad.

Obrasce za prijavu u sustav odvoza moguće je preuzeti i na našoj web stranici:
http://www.ivakop.hr/obrasci

Pravne osobe:

Pravne osobe dužne su same nabaviti posude za komunalni otpad, odgovarajuće zapremine. Naplata usluge odvoza otpada vrši se u skladu s volumenom posude za komunalni otpad, tako da prilikom odabira posude treba voditi računa o tome kao i o stvarnim potrebama tj. količinama otpada.
Nakon nabavke posude za komunalni otpad, potrebno je ispuniti i ovjeriti odgovarajući obrazac, ovjeriti ga potpisom i žigom te ga dostaviti u naplatnu službu komunalnog društva Ivakop d.o.o., osobno ili poštom na adresu sjedišta društva; Ivakop d.o.o., Savska 50, 10 310 Ivanić-Grad. Po primitku ispravno popunjenog obrasca, odabranu posudu za otpad na terenu ćemo obilježiti odgovarajućom naljepnicom koja sadrži logotip Ivakopa i seriski broj posude-korisnika.

Obrasce za prijavu u sustav odvoza moguće je preuzeti i na našoj web stranici:
http://www.ivakop.hr/obrasci

2. Jesu li svi dužni koristiti uslugu odvoza otpada?

Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN94/13), Odluke o komunalnom redu Grada Ivanić-Grada, Općine Križ i Općine Kloštar Ivanić, te Općih uvjeta usluge sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada komunalnog društva Ivakop d.o.o., sve fizičke i pravne osobe obvezni su davati otpad na odvoz i snositi troškove gospodarenja otpadom.

Eventualno ne davanje na odvoz otpada ne oslobađa od obveze plaćanja usluge odvoza otpada.

3. Da li je moguće i pod kojim uvjetima ostvariti smanjenu cijenu usluge odvoza komunalnog otpada?

Pravo na smanjenu cijenu usluge odvoza otpada mogu ostvariti:

 • obveznici plaćanja iz kategorije kućanstva s najviše dva člana, pojedinačne starosti veće od 65 godina
 • obveznici plaćanja u kućanstvima s jednim članom (samačko domaćinstvo)

Korisnici novčane pomoći Centra za socijalnu skrb i fizičke osobe korisnici s područja naselja Tarno i Lepšić u cijelosti su osolobođeni plaćanja usluge odvoza otpada.

Stečeni uvjeti za jednu od gore navedenih kategorija korisnika dokazuju se uvidom u odgovarajuću dokumentaciju, osobno u naplatnoj službi komunalnog društva Ivakop d.o.o.

4. Na koji način i koliko često se dodjeljuju vrećice za odvojeno sakupljanje plastičnog otpada i otpadnog papira?

Vrećice koje služe za odvojeno sakupljanje papirnog otpada i otpadne plastike našim se korisnicima dodjeljuju svaka tri mjeseca, na kućnu adresu, uz račun za uslugu odvoza otpada. Tom prilikom svaki naš korisnik dobiva po 6 komada vrećica za otpadnu plastiku i 6 komada vrećica za papirni otpad. Ta je količina dovoljna za sljedeća tri mjeseca, na taj način korisnicima su osigurane po dvije vrećice mjesečno za papirni otpad i za otpadnu plastiku.
Ukoliko postoji potreba za dodatnim vrećicama za odvojeno sakupljanje otpadne plastike tj. papirnog otpada, korisnici ih mogu nabaviti u dućanima maloprodaje, po cijeni od 3,75 kn po komadu.

Dodatne vrećice za papir i plastiku mogu se nabaviti na maloprodajnim mjestima sljedećih tvrtki:

 • Tival d.o.o.
 • Mlin i pekare d.o.o.
 • Jakopović d.o.o.
 • Iva-Z d.o.o.
 • Dani d.o.o.
 • Lonia d.d.
 • Moslavina – usluge d.o.o.

5. Da li je moguće, i pod kojim uvjetima, odjaviti uslugu odvoza otpada?

Uslugu odvoza otpada moguće je odjaviti u slučaju kada se predmetna nekretnina prestane koristiti (zbog preseljenja, smrti vlasnika i slično).

Obveznik plaćanja-korisnik usluge dužan je odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od dana nastanka promjene statusa (preseljenje, smrt vlasnika i slično) pisano izvijestiti isporučitelja usluge o svakoj promjeni vlasništva ili korištenja nekretnine, adrese, kao i o svakoj bitnoj promjeni za korištenje usluge.

6. Da li je moguće unajmiti veliki kontejner zapremine 7m³, na koji način i kolika je cijena takve usluge?

U slučaju potrebe, fizičke i pravne osobe mogu naručiti dostavu i odvoz kontejnera zapremine 7m³, i to jednostavnim pozivom na broj telefona 01/2888 938.

Prema dogovoru, korisniku će kontejner biti dostavljen na adresu u dogovoreno vrijeme te ga može korisititi nekoliko dana dok kontejner ne bude napunjen i odvezen. Cijena usluge ovisi o udaljenosti lokacije korisnika od odlagališta otpada Tarno i kreće se od 662,oo do 800,00 kn po odvozu (PDV nije uključen u navedeni iznos).

Detaljniji cjenik usluge može se pronaći na našoj web stranici: http://www.ivakop.hr/cjenik-usluga

ODLAGALIŠTE OTPADA TARNO:

1. Da li je moguće i pod kojim uvjetima sam dovesti i odložiti otpad na odlagalište Tarno, te koja je cijena odlaganja?

Korisnici imaju mogućnost sami dovesti i odložiti svoj otpad na odlagalište Tarno, a cijena odlaganja ovisi o vrsti otpada koja se odlaže

Cijena usluge odlaganja za korisnike koji sami dovoze otpad na odlagalište iznosi :

 • komunalni otpad : 250,00 kn/tona
 • otpad pogodan za stabilizaciju tijela odlagališta : 120,00 kn/tona

Na navedene cijene dodaje se PDV propisan zakonom

Fizičke osobe koje dovoze otpad na odlagalište oslobođene su plaćanja usluge odlaganja za količine koje ne prelaze volumen od 1 m³ otpada po dovozu.

Na Odlagalištu otpadaTarno nije dozvoljeno odlaganje otpada nastalog izvan područja grada Ivanić-Grada, općine Križ i općine Kloštar Ivanić.

2. Koje vrste otpada je moguće dovesti i odložiti na odlagalištu?

Na odlagalištu Tarno moguće je odložiti sve vrste neopasnog otpada, te manje količine električnog i elektronskog otpada i otpadnih guma.

3. Radno vrijeme odlagališta otpada Tarno?

Radno vrijeme odlagališta neopasnog otpada Tarno je svakim radnim danom i subotom od 7 do 20 sati.

Vikendom i blagdanima odlagalište ne radi.

4. Jesu li predviđene sankcije ili kaznene odredbe u slučaju nepridržavanja uputa o pravilnom razvrstavanju otpada, tojest u slučaju da se otpad uopće ne razvrstava

Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN94/13), te Odluke o komunalnom redu Grada Ivanić-Grada, Općine Križ i Općine Kloštar Ivanić, kao i Općim Uvjetima usluge sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada, korisnici usluge – obveznici plaćanja dužni su pri nastanku komunalnog otpada odvajati i odvojeno sakupljati papir i karton te plastičnu i limenu ambalažu u posebne vreće od PE folije sa oznakom komponente otpada koja se prikuplja.

Radnici na odvozu komunalnog otpada evidentirat će sve eventualne nepravilnosti vezane uz odlaganje korisnih sastavnica otpada koje se odvojeno odlažu.

U slučaju da nepravilnosti budu uočene bit će prijavljene nadležnom komunalnom redarstvu radi izdavanja rješenja odnosno obveznog prekršajnog naloga u iznosu koji je propisan kaznenim odredbama Odluke, već prema utvrđenom počinjenom prekršaju.

Skip to content